P.P.H.U. A&R Meblodrew s.c.
ul. Bór 151C
42-202 Czstochowa

tel. 502 788 712
tel. 509 984 138
poczta: meblodrew@poczta.onet.pl